Klachtenprocedure Boerderij Vorster Hand & Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ)

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat u een klacht hebt over de boerderij. Met een klacht geeft u aan dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door de boerderij of een medewerker van de boerderij.

Als zorgboerderij van CLZ zijn we aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (www.zorgboeren.nl ). De Federatie heeft voor deelnemers van haar leden een onafhankelijke klachtencommissie opgericht. 

CLZ registreert alle klachten en vindt het belangrijk uw klacht snel en accuraat opgepakt wordt. Deze registratie wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. CLZ en de zorgboerderij wil deze gegevens gebruiken om te leren en daar waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren.

 

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerder mogelijkheden beschikbaar om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheden u daarvoor gebruikt. 

Als u er met boerderij Vorster Hand of via de vertrouwenspersoon niet uitkomt, kunt u naar optie 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of optie 3

(de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. U kunt deze opties achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar u kunt ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

 

Optie 1: Maak het bespreekbaar met de zorgboerin of vertrouwenspersonen

·       U kunt de klacht bespreken met de zorgboer(in). Maak hiervoor met de zorgboer(in)

een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mag een familielid of vertegenwoordiger mee.

     

·       Ook kunt u de vertrouwenspersoon van CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) of de directeur vragen te bemiddelen tussen de zorgboerderij en u of u te helpen met het formuleren van de klacht. De contactgegevens van de staan verderop in het dit document.

 

Optie 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen. Als u hiervoor kiest, schrijf dan een brief naar de landelijke klachtencommissie en vermeldt in de brief:

·       Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

·       De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;

·       Een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft;

·       De reden waarom u hierover een klacht heeft;

·       Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

·       Stuurt u de brief naar:           Stichting geschillen in de landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

of

e-mail: info@iar.nl   

·       U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.  

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op boerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de boerderij. Na een paar weken krijg u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of u klacht terecht is en welke dingen de boerderij en u zouden kunnen verbeteren.

 

Wilt u meer informatie?

Op https://www.iar.nl/klachtencomissie staat het regelement en kunt u meer informatie verkrijgen over de landelijke klachtencommissie.

 

Optie 3: Maak uw geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg  

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

 

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

·       Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van u wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

·       De naam, adres en telefoonnummer van de boerderij en de persoon met wie u een geschil hebt;

·       Een uitgebreide beschrijving van het geschil;

·       Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

·       Stuur de brief naar:  Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen 

of

e-mail: info@iar.nl 

·       U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

 

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de boerderij en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg u geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van u geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.


Wilt u meer informatie?

Op https://www.iar.nl/geschillencomissie staat het regelement en kunt u meer informatie verkrijgen over de landelijke geschillencommissie.


Ook kunt u terecht bij de onderstaande contactpersonen:

Contactgegevens CLZ en Vertrouwenspersonen:

 

·       Coördinator CLZ: 

mw. C. van Herten 0475-355797

info@limburgsezorgboeren.nl


·       Directeur CLZ:

dhr. J. Caubergh 06 – 51171825

info@limburgsezorgboeren.nl

 

·       Vertrouwenspersoon WMO – WLZ: 

Mw. Mariëlle Beusmans

06-50531174

mariellebeusmans@hotmail.com

 

·       Vertrouwenspersoon Jeugd 

Mw. José Peters

046-4008847

j.peters@akj.nl